Chi tiết
Tên Thực trạng nguồn nhân lực công tác xã hội ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Lĩnh vực Giáo dục
Tác giả Đoàn Thị Hà
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí koa học số 17- ĐH Hồng Đức Số 17 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung
Nguồn nhân lực công tác xã hội đóng vai trò không thể thiếu nhằm tạo ra sự chuyến biến trong hệ thống an sinh xã hội. Những năm gần đây Thanh Hóa đã thực hiện các chương trình, hoạt động bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh, nhưng trên thực tế nhân lực công tác xã hội ở Thanh Hóa còn mỏng và yếu chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Vì vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực nguồn nhân lực công tác xã hội là một trong những nhiệm vụ cần thiết không chỉ ở Thanh Hoá nói riêng mà còn trong cả nước nói chung.