Chi tiết
Tên Quản lý giáo dục dại học nhìn từ góc độ định hướng và kiểm soát thực hiện mục tiêu giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục
Tác giả Lê Văn Hà
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí khoa học- ĐH Hồng Đức Tập 1 Số 17 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN012
Tóm tắt nội dung
Giáo dục học (GDH) là bộ môn khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, việc sử dụng bài tập trong dạy học môn Giáo dục học nhằm tổ chức cho sinh viên nắm vững các vấn đề lý luận về dạy học và giáo dục ở trường phổ thông, rèn luyện các kỹ năng nghề, góp phần vào việc hình thành phát triển nhân cách của người giáo viên tương lai. Tuy nhiên để sử dụng bài tập Giáo dục học có hiệu quả giáo viên cần nắm vững qui trình thực hiện. Bài viết này chúng tôi đi sâu nghiên cứu và đưa ra qui trình sử dụng bài tập Giáo dục học trong các giờ thảo luận giúp giảng viên dạy ở các trường sư phạm có thể tham khảo trong quá trình thực hiện, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học.
Đính kèm: