Các công trình NCKH đã công bố

Thực trạng nguồn nhân lực công tác xã hội ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay

  • Tác giả : Đoàn Thị Hà
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí koa học số 17- ĐH Hồng Đức Số 17 Năm 2014
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục

Quản lý giáo dục dại học nhìn từ góc độ định hướng và kiểm soát thực hiện mục tiêu giáo dục

  • Tác giả : Lê Văn Hà
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học- ĐH Hồng Đức Tập 1 Số 17 Năm 2014
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục
 
Trang 1/1 <1>