Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
1 : Hoàng Thanh Hải Khoa Khoa học Xã hội
Giáo dục
Kinh tế XH-NV
0 0 0
2 Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Khoa học Xã hội
Kinh tế XH-NV
0 0 0
3 Phạm Thị Thanh Hương Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Nông lâm nghiệp
0 0 0
4 Hoàng Thị Mai Khoa Khoa học Xã hội
Kinh tế XH-NV
0 0 0
5 Mai Xuân Thảo Khoa Khoa học Tự nhiên
Tự nhiên
0 1 0
6 Đỗ Thị Hải Khoa Khoa học Tự nhiên
Tự nhiên
0 0 0
7 Lê Anh Sơn Khoa Khoa học Tự nhiên
Tự nhiên
0 1 0
8 Lê Thị Mỹ Dung Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Kinh tế XH-NV
0 1 0
9 Lê Hữu Cơ Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Nông lâm nghiệp
0 0 0
10 Lê Thị Huyền Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Tự nhiên
Nông lâm nghiệp
0 0 0
Trang 1/1 <1>