Đề xuất NCKH

 • : Hoàng Văn Tiến
 • : Kỹ thuật
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 • : Tràn Minh Ngọc
 • : Kỹ thuật
 • : Đề tài cấp trường
 • : Trung tâm Thông tin - Thư viện
 • : Lê Thị Mai
 • : Kỹ thuật
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Trang 1/1 <1>