Nhiệm vụ KHCN

 • : Nguyễn Thị Chính
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 01/2016
 • : Tống Minh Phương
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 01/2016
 • : Nguyễn Thị Hải
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 01/2016
 • : Lê Huy Tuấn
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 11/2014
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 10/2015
 • : Nghiêm Thị Hương
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 10/2012
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 08/2013
 • : Phạm Hữu Hùng
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 08/2012
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 08/2013
 • : Nguyễn Thị Mai
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 08/2012
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 08/2013
 • : Lê Hữu Cần
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 08/2011
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 08/2012
 • : Nguyễn Thị Minh Hồng
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 08/2011
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 08/2012
 • : Phùng Thị Tuyết Mai
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 08/2011
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
 • : 08/2012
Trang 1/1 <1>