Nhiệm vụ KHCN

 • : Đỗ Thị Mẫn
 • : Kinh tế XH-NV
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
 • : 01/2016
 • : Phạm thị bích thu
 • : Kinh tế XH-NV
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
 • : 01/2016
 • : Đỗ Thị Hà Thương
 • : Kinh tế XH-NV
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
 • : 01/2016
 • : Lê Quang Hiếu
 • : Kinh tế XH-NV
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
 • : 01/2016
Trang 1/1 <1>