Tập 1 số 1, 2015

06:47 | 01/12/2015
Nghiên cứu giống Ngô không hạt nhưng tăng 20% lượng đường. Nghiên cứu giống Ngô không hạt nhưng tăng 20% lượng đường. Nghiên cứu giống Ngô không hạt nhưng tăng 20% lượng đường. Nghiên cứu giống Ngô không hạt nhưng tăng 20% lượng đường. Nghiên cứu giống Ngô không hạt nhưng tăng 20% lượng đường. Nghiên cứu giống Ngô không hạt nhưng tăng 20% lượn