Chi tiết ý tưởng sáng tạo
Cấp Trường (cơ sở)
Tên Ý tưởng sáng tạo Áp dụng mô hình thực tại - ảo vào du lịch ở Thanh Hóa
Người gửi
Mục đích - ý nghĩa Áp dụng công nghệ vài quảng bá phát triển kinh tế du lịch tỉnh Thanh Hóa
Nội dung và các giải pháp thực hiện
Hiệu quả đem lại Nang cao hiệu quả quảng bá du lịch
Thời gian thực hiện 09/2012 -09/2013