Ý tưởng sáng tạo

STT Tên ý tưởng sáng tạo Người gửi Thời gian thực hiện
1 Áp dụng mô hình thực tại - ảo vào du lịch ở Thanh Hóa 09/2015 -09/2016
2 Áp dụng mô hình thực tại - ảo vào du lịch ở Thanh Hóa 09/2012 -09/2013
Trang 1/1 <1>