Nhiệm vụ KHCN

 • : Lê Hữu Cần
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 01/2015
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Đại học Hồng Đức
 • : 01/2016
 • : Nguyễn Bá Thông
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 10/2014
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Đại học Hồng Đức
 • : 12/2015
 • : Nguyễn Mạnh An
 • : Kinh tế XH-NV
 • : 08/2014
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Đại học Hồng Đức
 • : 08/2015
 • : Trần Minh Ngọc
 • : Kỹ thuật
 • : 11/2013
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Đại học Hồng Đức
 • : 09/2015
 • : Nguyễn Thị Lan
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 10/2013
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Đại học Hồng Đức
 • : 12/2014
 • : Nguyễn Bá Thông
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 10/2013
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Đại học Hồng Đức
 • : 04/2015
 • : Lê Hữu Cần
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 11/2012
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Đại học Hồng Đức
 • : 05/2014
 • : Nguyễn Mạnh An
 • : Kinh tế XH-NV
 • : 10/2012
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Đại học Hồng Đức
 • : 12/2014
 • : Lê Hữu Cần
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 09/2012
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Đại học Hồng Đức
 • : 12/2013
 • : Trần Thị Ân
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 01/2012
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Đại học Hồng Đức
 • : 12/2014
 • : Trần Công Hạnh
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 01/2012
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Đại học Hồng Đức
 • : 01/2014
 • : Nguyễn Thị Lan
 • : Nông lâm nghiệp
 • : 01/2011
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Đại học Hồng Đức
 • : 01/2013
Trang 1/1 <1>