Đề tài NCKH Sinh viên

Thông tin cơ bản

Khoa Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Lĩnh vực Kinh tế XH-NV
Tên chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa.
G.V hướng dẫn 1 ThS. Lê Thị Hạnh
G.V hướng dẫn 2
Mục tiêu nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất
Nội dung nghiên cứu
Dự kiến kết quả nghiên cứu
Năm thực hiện 30
File báo cáo
File đánh giá

Sinh viên thực hiện chuyên đề