Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm bài báo - công trình khác.

 •  

Thực trạng nguồn nhân lực công tác xã hội ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay

 • Tác giả : Đoàn Thị Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí koa học số 17- ĐH Hồng Đức Số 17 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục

Quản lý giáo dục dại học nhìn từ góc độ định hướng và kiểm soát thực hiện mục tiêu giáo dục

 • Tác giả : Lê Văn Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học- ĐH Hồng Đức Tập 1 Số 17 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục

 • : Trịnh Thị Thơm
 • : Giáo dục
 • : 12/2016
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Ngoại ngữ
 • : 12/2017
 • : Vũ Thị lan
 • : Giáo dục
 • : 12/2016
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Lý luận Chính trị
 • : 12/2017
 • : Trịnh Cẩm Xuân
 • : Giáo dục
 • : 12/2016
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Ngoại ngữ
 • : 12/2017
 • : Dương Thị Thoan
 • : Điều tra cơ bản
 • : 12/2016
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Tâm lý - Giáo dục
 • : 12/2017
 • : Nguyễn Duy Nam
 • : Điều tra cơ bản
 • : 12/2016
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Lý luận Chính trị
 • : 12/2017

 • : Hoàng Văn Tiến
 • : Kỹ thuật
 • : Đề tài cấp tỉnh
 • : Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 • : Tràn Minh Ngọc
 • : Kỹ thuật
 • : Đề tài cấp trường
 • : Trung tâm Thông tin - Thư viện
 • : Lê Thị Mai
 • : Kỹ thuật
 • : Đề tài cấp trường
 • : Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
THÔNG BÁO MỚI